شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انتشار آگهی تحصیل اراضی طرح احداث خط لوله 14 اینچ انتقال فرآورده های نفتی تبریز/ ارومیه( چاپ نوبت دوم )

تحصیل اراضی

1397.2148

شرکت ملی پالایش وپخش فرآورده های نفتی ایران / شرکت ملی مهندسی وساختمان نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.