شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ایستگاههای تقلیل فشار و کاتدیک روستاهای قاین - محور چاهک موسویه به روش PC

تجدید مناقصه

1397.2124

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان خراسان جنوبی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.