شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9580010 خرید COOPER-BESSEMER GAS TURBINE

مناقصه

1397.2131

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.