شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 8 سال 97 مربوط به توسعه و مقاوم سازی شبکه گازرسانی شهرستان بوشهر و شهره های چغادک و عالی شهر به طول 10000 متر

مناقصه

1397.2139

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.