شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 9 سال 97 مربوط به توسعه شبکه گاز شهرستان جم به متراژ تقریبی 12990 متر به همراه خرید و نصب 300 فقره انشعاب پلی اتیلن

مناقصه

1397.2160

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.