چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه شماره 9740076 (خرید 300 تن کاتالیست برای واحد های بازیافت گوگرد (Catalyst Hydrolysis))

مناقصه

1397.2173

شرکت ملی گاز ایران / شرکت پالایش گازشهیدهاشمی نژاد