شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام ماسه سایی، رنگ آمیزی داخل و نصب سیستم حفاظت کاتدی مخزن آب شیرین پروژه F & G منطقه لاوان

مناقصه

1397.2174

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت فلات قاره

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.