چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید 1763 متر مربع پوشش داخلی لوله

مناقصه

1397.2176

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران