شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید 1763 متر مربع پوشش داخلی لوله

مناقصه

1397.2176

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.