چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9580031 خرید PARTS FOR SOLAR GAS TURBINE

مناقصه

1397.2177

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب