شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 9580031 خرید PARTS FOR SOLAR GAS TURBINE

مناقصه

1397.2177

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.