چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک محل احداث تاسیسات برج تخلیه گاز در مواقع اضطراری

تملک

1397.2086

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - اسکن متن اگهی 394.86 75cf81fd-cd41-46a5-99cd-8bc60575b61a.jpg
آگهی - 29333شهیدچراغی 446.00 e7be209b-a03b-4d15-863d-8c34f24fdaab.jpg