شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 95204-031 خرید LINE PIPE 4

مناقصه

1397.2166

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.