شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تجدید آگهی مناقصه عممی تهیه , نصب و اراه انداری یک دستگاه دیزل ژنراتور ساختمان شماره 31 به شماره 31-96

تجدید مناقصه

1397.2158

شرکت ملی نفت ایران / واحدهای ستادی شرکت ملی نفت ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.