شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تملک مسیر خط تغذیه رفع تنگناهای تهران

تملک

1397.2047

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.