چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تملک مسیر خط تغذیه رفع تنگناهای تهران

تملک

1397.2047

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - اسکن متن آگهی 398.62 0c547c6f-2c8d-47f3-87a9-aded9e7c316e.jpg
آگهی - جاده کوره فرنگی 443.85 1d421f40-a5a7-4b89-a09f-5d33e27d5cbb.jpg