شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

بازسازی و بهسازی اساسی منازل سازمانی شرکت پایانه های نفتی ایران در جزیره خارگ ( فاز اول)

مناقصه

1397.2163

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.