شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای خط تغذیه تقویت شهرک صنعتی خمین فاز 2(ادامه خط تغذیه و شبکه روستای چشمه سفید)

مناقصه

1397.2179

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.