شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک محل احداث تاسیسات برج تخلیه گاز در محوطه پارک شهر

تملک

1397.2085

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.