چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک محل احداث تاسیسات برج تخلیه گاز در محوطه پارک شهر

تملک

1397.2085

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - اسکن متن آگهی 390.34 0257fed5-91c6-457f-8f8a-0ab743290aa7.jpg
آگهی - 29352پارک شهر 445.72 f4f98481-5574-44c6-9501-4446b0347bba.jpg