چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک محل احداث تاسیسات برج تخلیه گاز در آدرس بزرگراه شهید تندگویان

تملک

1397.2087

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

عنوان اندازه (KB)
آگهی - اسکن متن آگهی 398.03 ed2d10e4-653e-4716-91c0-ca37ecd83896.jpg
آگهی - 29331 تندگویان 387.40 7fe5792c-c81d-49bf-b9d9-09950df991ab.jpg