شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تملک محل احداث تاسیسات برج تخلیه گاز در آدرس بزرگراه شهید تندگویان

تملک

1397.2087

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.