چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 002-90202 خرید LINNE PIPE4

مناقصه

1397.2130

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب