شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 002-90202 خرید LINNE PIPE4

مناقصه

1397.2130

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.