شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 10 سال 97 مربوط به تهیه ، ساخت و نصب 1700 فقره انشعاب بصورت مجتمع و پراکنده در شهرستان دشتستان

مناقصه

1397.2140

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گازاستان بوشهر

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.