شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 709 خرید لاستیک

مناقصه

1397.2165

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.