شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین نیروی حفاظت

مناقصه

1397.2181

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مازندران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.