چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

جابجایی خط تغذیه اسلام آباد

مناقصه

1397.2192

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان اردبیل