شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات حراستی، حفاظتی ونگهبانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شماره مناقصه :26/97

مناقصه

1397.2199

شرکت ملی نفت ایران / شرکت منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.