چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان کمیجان و روستاهای گاز دارشده تابعه

مناقصه

1397.2200

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی