شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه ی عمومی یک مرحله ای گازرسانی به مرغداری های روستاهای چهارطاق و رامه از توابع شهرستان آرادان (13/97)

مناقصه

1397.2206

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان سمنان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.