شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

ESD E-Card (MOOR PROSAFE)

مناقصه

1397.2211

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.