شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

Rotor of Electro Motor Siemens

مناقصه

1397.2210

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.