شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

حفاظت و حراست از اماکن، اموال و تأسیسات مجتمع مسکونی پارس جم

مناقصه

1397.2212

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.