شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

احداث فضای سبز خیابان بهمن وادامه خیابان 6-2 و4-2

مناقصه

1397.2088

شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران / منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.