شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خدمات تأمین غذا و اتاقداری در منطقه عملیاتی چشمه خوش با شماره 497/97

مناقصه

1397.2187

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

شرکت ملی نفت ایران / شرکت نفت مناطق مرکزی ایران / شرکت بهره برداری نفت وگازغرب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.