شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

طرح جابجایی و ایمن سازی خطوط تغذیه لردگان شامل موارد مندرج در متن اگهی (مناقصه عمومی )

مناقصه

1397.2190

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان چهار محال وبختیاری / واحدهای ستادی مدیرعامل / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.