شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد

تجدید مناقصه

1397.2208

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.