چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام عملیات نشت یابی از خطوط گازدار استان یزد

تجدید مناقصه

1397.2208

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 308348-shana 357.30 6db83ea6-8b9f-4443-8209-37b1d0099f64.jpg
آگهی - 308348-roznameh 362.56 da013cd3-3fa8-4110-8992-2b72d245f78c.jpg