شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

مناقصه 0142 احداث جاده و محل چاه غرب 501/1 شمال مارون

مناقصه

1397.2170

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.