شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین سرویس ایاب و ذهاب کارکنان رسمی، قرارداد مستقیم و ارکان ثالث تبریز

مناقصه

1397.2189

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هشت عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.