چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید چهار دستگاه Sludge Pump مناقصه شماره 97/05

مناقصه

1397.2228

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران