چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

خرید دو عدد کوپلینگ موتور یدک کش - مناقصه شماره 97/04

مناقصه

1397.2227

شرکت ملی نفت ایران / شرکت پایانه های نفتی ایران