شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97106 در خصوص انجام خدمات و مطالعات ژئوشیمیایی سطحی حوضه‌های رسوبی ایران شامل طرح‌های اکتشافی دزفول، لرستان و کپه داغ

مناقصه

1397.2226

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.