شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 96146 در خصوص برداشت و پردازش کیلومتر داده‌های لرزه‌نگاری سه بعدی

مناقصه

1397.2220

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.