شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اجرای شبکه و انشعابات پراکنده در سطح شهرستان فراهان و روستاهای گاز دارشده تابعه

مناقصه

1397.2229

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان مرکزی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.