شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 97110 در خصوص برداشت، پردازش و تفسیر سه بعدی اطلاعات الکترومغناطیس با استفاده از چشمه مصنوعی در محدوده رستم سیری در خلیج فارس

مناقصه

1397.2219

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.