چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات تنظیفات محوطه، حفظ و نگهداری فضای سبز کمپ‌ها و ستاد شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

1397.2231

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی