شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات مستغلات کمپ‌های مسکونی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

مناقصه

1397.2232

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.