شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

انجام خدمات تنظیفات محوطه ، حفظ ونگهداری ، ترمیم و واکاری فضای سبز ، تهیه وحمل و توزیع آب مورد نیازفضای سبزو سرویسهای بهداشتی پالایشگاه اول

مناقصه

1397.2255

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی

شرکت ملی گاز ایران / شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی / واحدهای ستادی / روابط عمومی

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.