شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه ی عمومی یک مرحله ای تعمیر و کالیبراسیون انواع کنتور و رگولاتورهای دیافراگمی سال97 (97/12)

مناقصه

1397.2230

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان سمنان

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.