شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی مناقصه 96141 مربوط به فراخوان شناسایی پیمانکار در خصوص تامین دو دستگاه دکل حفاری خشکی

مناقصه

1397.2218

شرکت ملی نفت ایران / مدیریت اکتشاف

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.