شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

آگهی تجدید مناقصه instrument control system zorya&sumy

تجدید مناقصه

1397.2250

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.