شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

اصلاحیه آگهی مناقصه عمومی تک مرحله ای خرید 12 دستگاه اینتراپتر جریان (CURRENT INTERRUPTER CL -100 C/W CHARGER ، و 6 دستگاه اینتراپتر جریان CURRENT INTERRAPTER CL200 C/W CHARGER)

اصلاحیه

1397.2241

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران

شرکت ملی گاز ایران / شرکت انتقال گازایران / منطقه هشت عملیات انتقال گاز

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.