شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

گیت ولو 4و6و8و10و12و20 اینچ مربوط به آگهی شماره 34/ت ک آج/97

مناقصه

1397.2246

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

شرکت ملی نفت ایران / شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب / شرکت بهره برداری نفت وگازآغاجاری

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.