شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خودروی استیجاری مورد نیاز

تجدید مناقصه

1397.2236

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.