چهارشنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

تامین خودروی استیجاری مورد نیاز

تجدید مناقصه

1397.2236

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان یزد

عنوان اندازه (KB)
آگهی - 308492-shana 350.25 6c187215-e8e0-4336-9f98-744492ea35ef.jpg
آگهی - 308492-roznameh 424.45 5c0f6a1e-efbe-4075-a722-31bcf308d358.jpg