شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷

PetroEnergy Information Network

دیوار کشی بتنی و احداث ساختمان نگهبانی ایستگاه CGS پیشوا و قرچک -مناقصه عمومی ( یک مرحله ای ) به شماره 5/0038-97

مناقصه

1397.2214

شرکت ملی گاز ایران / شرکت گاز استان تهران

تاریخ دریافت اسناد پایان یافته است.